МОТОРНІ СПОРТИВНІ НОВИНИ

освітянський спорт           олімпійський рух            спортивна галузь України

Menu

ПоложенняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

20.06.2013  № 808

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 липня 2013 р. за № 1163/23695

 

Про Комітет з фізичного виховання та спорту

 

Відповідно до підпунктів 65-67 і 71 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 року № 203-р «Про вдосконалення системи організації роботи з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах» НАКАЗУЮ:
1. Перейменувати Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
2. Установити, що Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України є правонаступником прав і обов’язків Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
3. Затвердити Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, що додається.
4. Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (Баженков Є. В.) забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції цього наказу в установленому порядку.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 серпня 2012 року № 891 «Деякі питання Комітету з фізичного виховання та спорту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2012 року за № 1439/21751.
6. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Марченко А. В.) зробити відмітку у справах архіву.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О. С.
 
 

Міністр                                                 Д.В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
20.06.2013  № 808
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за № 1163/23695
 

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з фізичного виховання та спорту

Міністерства освіти і науки України

 

1. Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі - Комітет) утворений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 року № 203-р «Про вдосконалення системи організації роботи з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах» з метою належної організації фізичного виховання і спорту в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації (далі - навчальні заклади).
 
2. Комітет є державною бюджетною установою, яка належить до сфери управління МОН України.
 
3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, а також цим Положенням.
 
4. У структурі Комітету діють філії: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту (далі - відокремлені підрозділи).
 
5. Основним завданням Комітету є участь у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах.
 
6. Комітет відповідно до покладеного на нього завдання:
 
1) разом з відповідними структурними підрозділами апарату МОН України бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію державної політики з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах;
 
2) опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань фізичного виховання і спорту в навчальних закладах, які надходять на погодження;
 
3) бере участь у розробці та удосконаленні державних стандартів освіти з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах;
 
4) бере участь у методичному забезпеченні роботи з фізичного виховання і спорту та забезпеченні навчальних закладів навчальною і навчально-методичною літературою;
 
5) організує в установленому порядку фізкультурно-оздоровчу роботу в навчальних закладах та оздоровлення учнівської і студентської молоді;
 
6) бере в установленому порядку участь в атестації педагогічних кадрів з фізичного виховання та тренерсько-викладацького складу;
 
7) бере в установленому порядку участь у роботі відповідних фахових рад та науково-методичних комісій з фізичного виховання і спорту;
 
8) вивчає, аналізує і узагальнює стан розвитку фізичного виховання і спорту в навчальних закладах та здійснює заходи щодо його вдосконалення;
 
9) вивчає, узагальнює та розповсюджує вітчизняний і зарубіжний досвід з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах;
 
10) забезпечує координацію роботи з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах;
 
11) сприяє організації в навчальних закладах навчально-виховного процесу, пов'язаного із підготовкою спортивного резерву для національних збірних команд України;
 
12) щороку розробляє та подає в установленому порядку на затвердження МОН України календарний план спортивно-масових заходів Комітету;
 
13) розробляє проекти положень про змагання, проведення яких відноситься до компетенції Комітету, та забезпечує їх проведення;
 
14) організовує і проводить всеукраїнські та бере участь у міжнародних спортивних заходах серед учнівської і студентської молоді, які належать до компетенції Комітету;
 
15) за погодженням з МОН України, разом з Національним олімпійським комітетом, спортивними спілками учнівської і студентської молоді та іншими заінтересованими організаціями забезпечує комплектацію національних збірних команд студентів і учнів з видів спорту для забезпечення їх участі у всесвітніх універсіадах, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах світу і Європи та інших міжнародних змаганнях серед школярів і студентів;
 
16) бере участь за погодженням з МОН України у роботі Міжнародної федерації шкільного спорту та Міжнародної федерації студентського спорту, установлює зв'язки з іншими міжнародними організаціями з питань фізичного виховання і спорту в навчальних закладах;
 
17) співпрацює з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
18) взаємодіє з студентською та учнівською спортивними спілками з питань розвитку спорту в навчальних закладах, їхньої участі в міжнародних змаганнях та здійснює їх фінансову підтримку відповідно до законодавства;
 
19) утворює відповідно до законодавства штатну спортивну команду резервного спорту та забезпечує її функціонування;
 
20) організовує проведення нарад, семінарів, «круглих столів» та науково-практичних, методичних конференцій з питань фізичного виховання і спорту, здорового способу життя учнівської і студентської молоді;
 
21) пропагує та популяризує через засоби масової інформації фізичне виховання і спорт, здоровий спосіб життя серед дітей, учнівської і студентської молоді та працівників освіти;
 
22) вживає заходів із забезпечення, зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази Комітету та сприяє розвитку матеріально-технічної бази з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах;
 
23) здійснює моніторинг використання спортивних споруд навчальних закладів;
 
24) порушує клопотання та вживає заходів щодо матеріального і морального стимулювання, поліпшення матеріально-побутових умов учнів і студентів, працівників у сфері освіти;
 
25) вносить в установленому порядку МОН України пропозиції про нагородження державними нагородами та відомчими заохочувальними відзнаками працівників у сфері освіти, а також спортсменів і тренерів;
 
26) вживає в межах своєї компетенції заходів щодо морального і матеріального стимулювання працівників сфери освіти та фізичної культури і спорту;
 
27) організовує планово-фінансову роботу, ведення бухгалтерського обліку, здійснює контроль за цільовим використанням фінансових і матеріальних ресурсів;
 
28) затверджує в установленому порядку положення, кошториси та штатні розписи філій;
 
29) забезпечує ведення статистичної звітності з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах;
 
30) організовує згідно зі зведеною номенклатурою справ ведення діловодства та передачу відповідних справ до архіву;
 
31) утворює, реорганізовує та ліквідовує філії в установленому законодавством порядку.
 
7. Комітет має право:
 
1) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 
2) залучати фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
 
3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 
8. Комітет під час виконання покладеного на нього завдання взаємодіє з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.
 
 
9. Комітет очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром МОН України в установленому законодавством порядку.
 
10. Голова Комітету:
 
1) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдання та функцій;
 
2) діє без довіреності, представляє інтереси Комітету на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;
 
3) призначає на посади і звільняє з посад керівників структурних і відокремлених підрозділів, інших працівників апарату Комітету;
 
4) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
 
5) затверджує положення про структурні і відокремлені підрозділи Комітету, а також посадові інструкції працівників апарату;
 
6) видає накази, розпорядження, довіреності та організовує перевірку їх виконання.
 
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Комітету, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія, яку очолює голова Комітету.
 
Колегія є дорадчим органом Комітету.
 
Положення, чисельність і склад колегії затверджує голова Комітету.
 
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Комітету.
 
12. Для сприяння координації дій, підготовці пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази, вирішення проблемних питань діяльності в Комітеті можуть утворюватися постійні або тимчасові допоміжні органи (комісії, робочі групи, організаційні комітети тощо).
 
Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад затверджуються головою Комітету за погодженням із МОН України.
 
13. Штатний розпис, а також кошторис доходів і видатків за погодженням з МОН України затверджує голова Комітету.
 
14. Майно Комітету належить йому на праві оперативного управління.
 
15. Створення, реорганізація та ліквідація Комітету здійснюються відповідно до законодавства.
 
16. Комітет є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, бланки, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  

 

Голова Комітету

з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України                                                                          Є.В. Баженков

вгору